วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นโบราณสถานสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณซากเมืองโบราณลัมพกัปปะนคร ตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล มีความสวยงาม และมีความยอดเยี่ยมทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป

     

ชื่อ  :  วัดพระธาตุลำปางหลวง  จ.ลำปาง
ที่ตั้ง   :  ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประเภท  :  พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
นิกาย  :  เถรวาท
พระประธาน   :  พระเจ้าล้านทอง
พระพุทธรูปสำคัญ  :   พระแก้วดอนเต้า
ประเพณี   :  งานสรงน้ำพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้า งานนมัสการพระธาตุฯ
แผนที่  :

ตัวอย่างวัดพระธาตุลำปางหลวง