วัดโพธิ์ ท่าเตียน

วัดโพธิ์ ท่าเตียน

วัดโพธิ์ท่าเตียน
วัดโพธิ์ท่าเตียน

หยุดยาว หากท่านไม่ได้ไปไหน มีสถานที่จะแนะนำคือ วัดโพธิ์ ท่าเตียน หรือ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ปัจจุบันได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่อย่างสวยงาม

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล
พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล พระมหาเจดีย์ทั้งสี่องค์อยู่ในบริเวณกำแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แบบจีน ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ เครื่องถ้วยหลากสี

พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร
พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร

พระมหาเจดีย์มุนีบัตบริขาร เป็นพระมหาเจดีย์องค์ที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำพระองค์

พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ
พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ

พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชดาญาณ ประกอบด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1เ พื่อครอบพระศรีสรรเพชญ์ นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1

พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ
พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

พระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ที่ฐานชุกชีก่อไว้ 3 ชั้น ชั้นที่ 1 บรรจุพระบรมอัฐิและพระราชสรีรังคารรัชกาลที่ 1 ไว้ ชั้นที่ 2 ประดิษฐานรูปพระอัครสาวกทั้งสององค์ฐานชุกชีชั้นล่างสุดประดิษฐานพระมหาสาวก 8 องค์ (พระอรหันต์ 8 ทิศ)

พระมหาสถูป
พระมหาสถูป
พระมหาสถูป
พระมหาสถูป

พระมหาสถูป มีเทวรูปท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ หล่อด้วยดีบุกลงรักปิดทองประดับกระจกประจำทั้งสี่ทิศขององค์พระปรางค์

พระอุโบสถสร้างสมัยรัชกาลที่ 1
พระอุโบสถสร้างสมัยรัชกาลที่ 1

พระอุโบสถสร้างสมัยรัชกาลที่ 1 ตามแบบศิลปะอยุธยาตอนปลาย และขยายใหญ่ขึ้นเท่าที่เห็นในสมัยรัชกาลที่ 3

พระเจดีย์ราย
พระเจดีย์ราย

พระเจดีย์ราย ประดิษฐานอยู่รายรอบพระระเบียงชั้นนอก เป็นสถาปัตยกรรมคล้ายเจดีย์หมู่ เจดีย์ย่อไม้สิบสอง

พระวิหารพระพุทธไสยาส
พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระวิหารพระพุทธไสยาส

พระวิหารพระพุทธไสยาส เป็นพระวิหารที่สร้างเพื่อประดิษฐานพระพุทธไสยาส รัชกาลที่ 3