ทำบุญวัดดัง

วัดภูเขาทอง จังหวัดตรัง พระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์

อุโบสถวัดภูเขาทอง จ. ตรัง 

พระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์

วัดภูเขาทอง จังหวัดตรัง พระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์

อุโบสถวัดภูเขาทอง จ. ตรัง พระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์

วัดภูเขาทอง จ. ตรัง

ซึ่งมีพระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์ มีพระอุโบสถอันงดงาม ที่ทางวัดภูเขาทองพร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิการ่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเพื่อเป็นศิริมงคล ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ด้านบนของพระอุโบสถ ทำเป็นเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัน และขออนุญาตอัญเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ประดิษฐานที่ฐานพระปางสีหไสยาสน์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และพระนาคปรกซึ่งอยู่ด้านหลัง ตัวอุโบสถสร้างด้วยกระจกเงารอบๆ พระอุโบสถอันสวยงาม มีกำแพงล้อมรอบ และมีการจารึกเรื่องราวตำนานทางพุทธศาสนาบนกำแพงที่ทำด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และกระจก ในตัวอุโบสถมีพระพุทธรูป

วัดภูเขาทอง 

มีเนื้อที่ 31 ไร่ 50 ตารางวา ได้ตั้งเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2465 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ซึ่งเจ้าคณะปกครองฝ่ายสงฆ์ได้ปกครองดูแลตลอดมาจนถึงปัจจุบัน กรมศาสนารับรองว่า วัดภูเขาทองเป็นวัดสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองพระสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้น

วัดภูเขาทอง จังหวัดตรัง พระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์

วัดภูเขาทอง จ.ตรัง

พระพุทธรูปสีหไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์

สร้างอยู่ที่เชิงภูเขาชุมทอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดภูเขาทอง อยู่ที่ หมู่ 1 ต. น้ำผุด อ. ทับเทียง (เป็นชื่อเรียก อ. เมือง) จ. ตรัง พระพุทธรูปสีหไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

วัดภูเขาทอง จังหวัดตรัง พระพุทธรูปทรงเทริดมโนราห์

พระพุทธรูปสีหไสยาสน์ทรงเทริดมโนราห์